§1. 
Zasady ogólne

1. W niniejszym regulaminie zostały określone zasady korzystania z serwisu www.reklamybiznes.pl zwanego w dalszej części serwisem.

2. Właścicielem i administratorem seriwsu reklamybiznes.pl jest STRONYBIZNES Łukasz Czerwik, z siedzibą w Złotowie, Al Piasta 11a, NIP: 767-162-38-90, REGON: 301796782

 

§2. 
Warunki korzystania z serwisu

 

1. Aby złożyć zamówienie w serwisie należy:

a) dokonać rejestracji (opcjonalnie),

b) zalogować się na utworzone konto (opcjonalnie),

c) złożyć zamówienie,

d) uregulować płatność w formie przedpłaty,

e) przesłać poprawne, zgodne ze specyfikacją, pliki produkcyjne (pliki muszą zostać zaakceptowane przez system weryfikacji plików).

 

§3. 
Rejestracja

 

1. Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające konto w serwisie reklamybiznes.pl oraz osoby niezarejestrowane.

2. Aby utworzyć konto w systemie należy wypełnić Formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie serwisu.

Przy rejestracji użytkownik podaje adres e-mail i hasło oraz inne wymagane dane.

3. Po utworzeniu konta należy aktywować je, klikając w link w potwierdzeniu rejestracji.

Po rejestracji istnieje możliwośc zmiany hasła.

§4. 
Logowanie

 

1. Aby zalogować się należy podać maila i hasło ustawione przy rejestracji.

2. Zalogowani użytkownicy mają mozliwość kupowania w serwisie.

 

§5. 
Zamówienia

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest:

 1. podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Serwis ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty.

 2. Przesłanie materiałów do druku/projektu oraz uregulowanie kwestii płatności jest niezbędne do realizacji zamówienia.

 3. Pozytywna weryfikacja przesłanych plików lub akceptacja projektu jest równoznaczna z rozpoczęciem procesu produkcyjnego.

 

§6. 
Płatności

 

1. Możliwe są następujące formy płatności za zamówienie:

 1. przedpłata – płatność internetowa (przelewy24.pl)

 2. przedpłata – karta kredytowa

 3. przedpłata – zwykły przelew

 4. płatność przy odbiorze - pobranie

 

2. Przy zamówieniach powyżej 500 zł i wyborze opcji płatności przy odbiorze, serwis ma prawo żądać przedpłaty w wysokości 30% kwoty zamówienia

3. Do każdego zamówienia wystawiana jest fakturą VAT.

4. Zamawiający ma prawo zrezygnować z zamówienia do momentu weryfikacji plików.

 

§7. 
Czas realizacji

 

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Czas realizacji zlecenia jest określony dla każdego produktu indywidualnie i obejmują wyłącznie dni robocze.

3. Niedziele, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy nie są wliczane do terminu realizacji zamówienia

4. Czas realizacji rozumiany jest jako czas liczony od pozytywnej weryfikacji plików oraz płatności do dnia przekazania przedmiotu zamowienia firmie kurierskiej lub w przypadku odbioru osobistego, dzień zawiadomienia klienta o możliwości dokonania odbioru.

5. Dzień pozytywnej weryfikacji plików i płatności zamówienia jest dniem zerowym.

6. Podany czas realizacji nie obejmuje czasu dostawy.

 

§8. 
Dostawa

1. Możliwe formy dostawy przedmiotu zamówienia:

 1. wysyłka firmą kurierską

2. Przy wyborze formy dostawy firmą kurierską doliczane są koszty związane z tą formą dostawy.

3. Deklarowane czasy dostawy poszczególnych firm kurierskich podane są na stronie serwisu.

 

§9. 
Pliki produkcyjne

 

1. Zaleca się korzystanie z szablonów do pobrania przygotowanych przez serwis.

2. Zaleca się dostarczanie plików w formie pdf.

3. Szczegółowe zasady przygotowania plików opisane są w zakładce Baza wiedzy, dostępnej na stronie serwisu.

4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za poprawność przygotowania plików produkcyjnych przez zamawiającego.

5. Klient może odpłatnie zlecić serwisowi dokonanie weryfikacji zgodności przesłanych plików. Czas przeznaczony na poprawienie plików nie jest wliczany w termin realizacji. Wszystkie poprawki podlegają akceptacji klienta i wstrzymują bieg terminu realizacji aż do momentu uzyskania akceptacji klienta.

6. Akceptacja jest oświadczeniem woli klienta, w którym deklaruje sprawdzenie i zatwierdzenie przesłanych plików.

 

7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia wynikające z błędów w plikach, wykazanych przez system weryfikacyjny PrintONE.pl

8. Serwis nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez zamawiającego.

9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne zawarte w treści nadesłanych plików produkcyjnych.

 

§10. 
Reklamacje

1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest wysłanie pisemnej reklamacji na adres mailowy biuro@reklamybiznes.pl wraz z opisem niezgodności i określeniem zakresu żądania reklamacyjnego.

2. Termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni liczony od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego.

3. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o kolorach nie mogą być podstawą reklamacji.

4. Dostarczony do produkcji lub zlecony do wykonania przez Serwis proof cyfrowy może być jedyną podstawą do reklamacji kolorystycznej.

5. Jeżeli zamówienie nie będzie posiadało proofa cyfrowego, druk będzie się odbywać zgodnie z normami przyjętymi przez Serwis.

6. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji.

7. Z uwagi na technologiczne ograniczenia maszyn produkcyjnych dopuszczalne są następujące odchylenia:

 1. przy krojeniu arkusza do 2 mm

 2. przy falcowaniu i bigowaniu do 1 mm

 3. przy pasowaniu kolorów do 0,2 mm.

   

   

   

  §11. 
  Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 827), Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów bezpośredniego zwrotu towaru, w terminie 14 ( czternastu ) dni

2. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem umowy jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem umowy jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem umowy są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem umowy są Produkty stanowiące nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (towaru), partii lub części.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować nas STRONYBIZNES Łukasz Czerwik, z siedzibą w Złotowie, Al Piasta 11a, NIP: 767-162-38-90, REGON: 301796782, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).

5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Jednak nie jest to obowiązkowe. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

6. Oświadczenie można złożyć wysyłając je w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@reklamybiznes.pl lub drogą pocztową na adres do korespondencji: STRONYBIZNES Łukasz Czerwik, Al. Piasta 11a 77-400 Złotów.

7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Klienta decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

9. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych rzeczy będące wynikiem korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracane rzeczy należy odesłać na adres: STRONYBIZNES Łukasz Czerwik, Al. Piasta 11a 77-400 Złotów.

13. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez Sklep pokrywa Sklep (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep).

14. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje jedynie Konsumentowi - osobie fizycznej dokonującej z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§12. 
Zakres obowiązywania, zmiany

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

 

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

STRONYBIZNES Łukasz Czerwik,

Al. Piasta 11a

77-400 Złotów.

 

Ja .................................................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ....................................................................................................... .......................................................................................................

W przypadku częściowego zwrotu zamówienia proszę podać

symbole poszczególnych towarów oraz ilość sztuk: ....................................................................................................... .......................................................................................................

numer zamówienia/oferty....................................................................

 

Data zawarcia umowy to.....................................................................

data odbioru .....................................................................................

Dane konta bankowego, na który ma nastąpić przelew zapłaconej kwoty: .......................................................................................................

Imię i nazwisko.................................................................................. Adres...................................................................................

 

Data......................

 

podpis kupującego

 

….....................................


Zadaj pytanie on-line